Zápis do 1. ročníku ZŠ Bílý Újezd pro školní rok 2019/2020

27.02.2019 11:40

 

PRO KOHO?

- pro děti narozené v období od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013

- pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 

JAK NA TO?

- dostavte se se svým dítětem 11. 42019 od 14:00 do 16:00 hodin

- vezměte s sebou svůj občanský průkazrodný list dítěte.

- vyplníte na místě zápisu: Žádost k zápisu a Zápisní list do 1. třídy.

Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2018/2019povolen, absolvují se zákonným zástupcem zápis i v tomto školním roce znovu.

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. třídy ZŠ a MŠ Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou na školní rok 2019/2020

 

Zápis dětí do 1. třídy vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

 

Termín a místo zápisu:

 

Čtvrtek 11. 4. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin v učebnách ZŠ

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. K zápisu se dostaví také děti, kterým byl při zápisu v roce 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Zapsány mohou být i děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 při předložení doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP), případně děti narozené od 1. 1. do 30. 6. 2013 při předložení doporučení PPP a odborného lékaře. Podmínkou je také přiměřená tělesná i duševní vyspělost dítěte a podání písemné žádosti zákonného zástupce.

 

Náhradní termín zápisu bude vyhlášen podle potřeby pro ty, kteří se z vážných důvodů nebudou moci k zápisu dostavit ve stanovený den a svoji nepřítomnost řádně omluví na tel.:494 666 136.

 

Potřebné dokumenty:

 

- rodný list dítěte,

- občanský průkaz zákonného zástupce,

- vyplněná „Žádost o přijetí“ případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“,

- vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku“,

- případná odborná či lékařská doporučení.

 

Odklad povinné školní docházky:

 

Není-li dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, lze odložit začátek školní docházky o jeden školní rok.

 

Písemnou žádost, doplněnou o doporučující posudek poradenského zařízení a odborného lékaře (klinického psychologa, neurologa, kardiologa, alergologa, příp. dětského lékaře), předkládá zákonný zástupce škole v době zápisu. Jsou tedy nezbytná 2 doporučení (poradenské pracoviště + odborný lékař). Poradenským pracovištěm je Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum (v případě smyslového, tělesného nebo hlubšího mentálního postižení). O odkladu školní docházky rozhoduje podle §37 odst. 1 školského zákona ředitel ZŠ.

 

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Kritéria pro přijímání žáků:

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka ZŠ a MŠ Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou, že ve školním roce 2019/2020 otevře jednu první třídu (ve spojení s druhým ročníkem.

 

Informace k vlastnímu průběhu zápisu:

Formální část

Zákonný zástupce uvede při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce stanovené náležitosti, kterými jsou:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození,

- místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

- jméno a příjmení tohoto zástupce,

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Motivační část

Hlavním cílem této části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kde se není třeba ničeho obávat. Současně dochází k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti. Posuzuje se zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod. Dbá se především na to, aby vše probíhalo zábavnou formou a děti nemusely mít ze zápisu žádné obavy. Dítě dostane „pracovní list“, který v rámci her vyplní a odevzdá zpět paní ředitelce, kde bude jeho snaha odměněna. Doba této části nepřesáhne 20 minut.

 

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout,

aby úspěšně zahájil školní docházku?

 

 zvládat základy sebeobsluhy (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku)

 zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku

 dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly

 umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod

 respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým

 znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště.

 

Přeji Vám i Vašim dětem mnoho úspěchů během školních let i v životě.