Hodnocení distančního vzdělávání na začátku školního roku 2020/2021

03.09.2020 11:15

                                                  Základní škola a Mateřská škola, Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou

 

 

Hodnocení distančního vzdělávání na začátku školního roku 2020/2021

 

 

Stěžejním tématem v rámci vzdělávání na dálku realizovaného během druhého pololetí školního roku 2019/2020 (11. 3. – 25. 5. 2020) byl výběr vhodného vzdělávacího obsahu, ve kterém byli žáci na dálku vzděláváni. Naše škola pokračovala ve výuce v zásadě podle rozvrhu, soustředili jsme se na naukové předměty a vynechali výchovy. Přesto jsme se snažili nabídnout dětem i rodičům náměty zaměřené na Vv, Pč a Hv. Žáky jsme vzdělávali na dálku téměř v plném souladu s naším  ŠVP.

 

Náš osobní názor na distanční výuku se řídí heslem: „Mnohdy méně znamená více“. Menší množství kvalitně zpracovaných a odeslaných úkolů a kratší cílená každodenní komunikace měla větší přínos než zahlcení žáků a rodičů úkoly a povinnostmi.

 

Začátek školního roku 2020/2021  / podzimní měsíce 1. pololetí/  věnujeme efektivnímu zmapování pokroku dosaženého jednotlivými žáky a na výsledky pak budeme reagovat přípravou výuky. Budeme využívat takové formy, které primárně neslouží jako podklad pro klasifikaci (zkoušení, písemné opakování nebo testování), ale umožňují učiteli vidět aplikaci znalostí a dovedností žáků v relativně přirozených situacích, včetně případného rozvoje kompetence k učení. Nemusí jít o individuálně cílené úlohy, ale může jít také o práci ve dvojicích nebo o práci skupinovou nebo realizovat řízený rozhovor učitele s žákem za účelem zjištění potřebných informací.

 

Cílem bude do maximální možné míry narovnat rozdíly v úrovni znalostí a dovedností žáků způsobené samotnou formou výuky na dálku, ale i různou mírou zapojení žáků do výuky na dálku často související s rozdílným socioekonomickým zázemím žáků.

 

Mimořádné období potvrdilo, jak je spolupráce školy a rodičů pro obě strany důležitá a jak pozitivní dopad na úspěšné vzdělávání může mít.

 

Více informací o průběhu distanční výuky (11. 3. – 25. 5. 2020) je k dispozici ve Výroční zprávě za školní rok 2019/2020, v zápisech z Pedagogických rad a na www stránkách školy.